Yeni Gündem: Bölgesel Kalkınma

destekTürkiye’de yeni yeni konuşulmaya başlanan kavramlardan biri de bölgesel kalkınma. Ülkemizde bölgesel kalkınma konusu, bugüne kadar genellikle bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları veya ulusal kalkınma planları perspektifinden ele alınmıştı.

Küreselleşmeyle birlikte, kalkınma konusu yerelleşmeye başladı. Türkiye’de belki de bu akımın etkisiyle bölgesel gelişmeyle ilgili çalışmalar başladı. Öncelikle, bu konuda anahtar rolü oynayacağına inanılan kalkınma ajanslarının kurulmasıyla ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışılmaya başlandı. Yeni slogan “yerelleşmeden globalleşmek mümkün değil”

Bölgesel gelişme konusunun ele alınış şekli, asıl olarak, bölgesel farklılaşma. Yerel dinamiklerin harekete geçirilerek, bir kentin, bir beldenin veya bölgenin mukayeseli üstünlüklerini öne çıkarmak. Şu ana kadar yayınlara yansıyan çalışmaların içeriği ise, henüz, ilave katma değer üretmekten çok söz konusu alanların imajını değiştirmek veya tanıtmak üzerine kurulu bir kalkınma anlayışının hakim olduğunu gösteriyor.

Manisa’ya gelince…

“Manisa’da yapılan veya yapılacak olan gelişme planlarının hazırlanması konusunda izlenecek yol ne olmalı?” sorusunun cevabı da, bu gelişmeler çerçevesinde yeniden değerlendirilmeli. Öncelikle bugüne dek tarım ve sanayi sektörleri özelinde yapılan çalışmalar, hizmet sektörü de eklenerek konsolide edilmeli. Özellikle spor, turizm ve rekreasyon sektöründe oluşan yeni pazarların değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmalı.

Manisa’da bu konulardaki çalışmaların olgunlaşması için diğer bir şans da, kurumların bütçe çerçevesinde yaptıkları stratejik plan çalışmaları. Yeni bütçe yasası ile kamu kuruluşlarının hazırladığı stratejik planlar, bu türden çalışmaların alt yapısına yardımcı olabilir.

 Kalkınma Ajansları…

Yasal düzenlemeleri tamamlanmak üzere olan kalkınma ajansları sisteminin Manisa’yı kapsamamasına rağmen, Manisa’da bir sivil toplum örgütü olarak Kalkınma Ajansı kriterlerine uygun bir yapılanmaya gidilmesi mümkün. Anadolu’nun en ücra köşelerinde bile uygulanabilen bu örneğin Manisa için de oluşturulması, hem zaman hem de maliyet olarak uygun bir fırsat olarak değerlendirilmeli.